Informējam jūs par mūsu privātuma politiku, kuras mērķis ir sniegt jums (tālāk tekstā “klients “, “datu subjekts”) informāciju par jūsu personas datu apstrādes nolūku, tiesisko pamatojumu, aizsardzību un uzglabāšanas ilgumu.

Jūsu personas datus apstrādā juridiskā persona ZePe, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk tekstā – Pārdevējs), reģistrācijas numurs 40103458350 e-pasta adrese saziņai – info@piktogrammas.lv. Privātuma politika attiecas uz fiziskajām un juridiskajām personām (bijušajiem, esošajiem, topošajiem klientiem).

Pārdevējs ievēro klientu personas datu aizsardzību, kā arī viņu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi jebkurā formā un vidē, kurā datu subjekts sniedz personas datus (Pārdevēja interneta vietnē www.piktogrammas.lv, e-pastā, papīra formātā, klātienē mutvārdos vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Kāpēc mēs apstrādājam personas datus?
Pārdevējs apstrādā personas datus, lai sniegtu pakalpojumus un piegādātu klienta iegādātās programmu licences (klienta identificēšanai, licenču piegādei (distances līguma saistību izpildei); klientu apkalpošanai (tehniskais atbalsts un konsultācijas programmatūras lietošanā), iebildumu izskatīšanai un apstrādei; norēķinu administrēšanai.

Kādus personas datus mēs ievācam, apstrādājam un kāpēc?
Pārdevējs apstrādā klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 1. Interneta vietnē www.piktogrammas.lv – lai izpildītu jūsu pasūtījumu.
  Personas datu kategorijas: vārds un uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, adrese.
  Tiesiskais pamats: distances līguma izpilde. Šie personas dati un to apstrāde nepieciešama, lai piegādātu tieši jums jūsu pasūtītās preces, vajadzības gadījumā ar jums sazinātos, kā arī nosūtītu visu informāciju par pasūtījuma apstrādes gaitu (maksājuma saņemšanu, pasūtījuma nodošanu piegādei). Šos personas datus Pārdevējs apstrādā arī, lai izpildītu ārējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus (piem., likumā “Par grāmatvedību”).
  Personas datu glabāšanas periods: sk. sadaļu “Cik ilgi mēs glabājam personas datus?”
 2. Jautājumu uzdošanai interneta vietnē www.piktogrammas.lv – lai jūs varētu uzdot jautājumus aizpildot formu sadaļā kontakti.
  Personas datu kategorijas: vārds un uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese.
  Tiesiskais pamats: jūsu piekrišana. Šie personas dati un to apstrāde nepieciešama jūsu ērtībai, lai jūs varētu ātrāk uzdot jautājumus mūsu interneta vietnē (sk. 1. punktu).
  Personas datu glabāšanas periods: tik ilgi, kamēr ir atbildēts uz uzdoto jautājumu.

No kādiem avotiem mēs ievācam personas datus?
Mūsu personas datu ievākšanas avots esat tikai jūs, mūsu klienti. Saņemot jūsu intereneta vietnē veikto pasūtījumu vai jautājumu.

Kur un kā mēs apstrādājam personas datus?
Pārdevējs apstrādā personas datus Eiropas Savienībā. Personas datus apstrādā tikai Pārdevēja darbinieki, lai izpildītu mūsu saistības pret jums, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Kam mēs nododam personas datus?
Pārdevējs nenodod personas datus trešajām personām. Mēs sadarbojamies ar uzņēmumu, kurš saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu ievēro personas datu aizsardzības regulu.
Pārdevējs var nodot personas datus tiesībsargājošām, valsts un pašvaldību iestādēm pēc pieprasījuma, kā arī, lai aizstāvētu savas juridiskās prasības, ja tādas radušās.

Kā mēs aizsargājam personas datus?
Pārdevējs aizsargā datus, sadarbojoties ar uzticamiem uzņēmumiem, kuri ievēro personas datu aizsardzību un nodrošina mūsdienām atbilstošus datu drošības pasākumus, kā arī rūpējoties par to, lai personas dati papīra formātā tiktu uzglabāti drošā vietā.

Cik ilgi mēs glabājam personas datus?
Pārdevējs glabā un apstrādā personas datus
– tik ilgi, kamēr ir spēkā starp Pārdevējs un klientu noslēgtais distances līgums par preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu,
– kamēr Pārdevējs ir tiesisks pienākums datus glabāt (piemēram, grāmatvedībā),
– kamēr klients nav atsaucis piekrišanu par personas datu apstrādi.
Ja spēkā nav neviens no šeit minētajiem punktiem, personas dati tiek dzēsti.

Kā jūs piekļūstat saviem personas datiem un kādas ir jūsu tiesības?
Klients ir tiesīgs saņemt informāciju attiecībā uz viņa personas datu apstrādi. Klients ir tiesīgs lūgt Pārdevējs papildināt, mainīt, dzēst un labot, ja vien tas nav pretrunā ar Pārdevējs juridiskajiem pienākumiem un normatīvajiem aktiem.

Klients var īstenot savas tiesības nosūtot šādu pieprasījumu uz epasta adresei info@piktogrammas.lv.
Pēc klienta pieprasījuma saņemšanas Pārdevējs to izvērtē un izpilda saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kā arī informē klientu, izmantojot viņa kontaktinformāciju (tālruni, e-pasta adresi).
Ja no klienta puses rodas pretenzijas un tās neizdodas abpusēji atrisināt, klients ir tiesīgs vērsties Datu valsts inspekcijā.

Kad jūs dodat piekrišanu personas datu apstrādei un kādas jūsu tiesības to atsaukt?
Jūs dodat piekrišanu personas datu apstrādei:
-veicot pasūtījumu interneta vietnē www.piktogrammas.lv,
-uzdodot jautājumu vietnē www.piktogrammas.lv,
-nosaucot savus personas datus telefoniski vai atsūtot tos e-pastā.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu rakstot uz info@piktogrammas.lv. Saņemot klienta piekrišanas atsaukumu, Pārdevējs turpmāk vairs neizmantos klienta datus, taču atsaukums neattiecas uz datu apstrādi laika periodā, kad piekrišana ir bijusi spēkā, tāpat arī Pārdevējs nepārtrauc datu apstrādi, kas ir jāveic likumā noteiktajā kārtībā.

Kā mēs ar jums sazināmies?
Pārdevējs sazinās ar Klientu, izmantojot viņa sniegto informāciju (tālruņa numuru vai e-pasta adresi).

Kādu informāciju mēs apkopojam un kā?

Informācija, ko mēs apkopojam tīmekļa vietnē, var ietvert:

 • Jebkura personiskā informācija, kuru jūs apzināti sniedzat, izmantojot mūsu tīmekļa vietnes veidlapas, piemēram, jūsu vārds, adrese un tālruņa numurs.
 • Jūsu IP adrese. Šī ir skaitliska adrese, kas ir unikāla jūsu datoram un kuru reģistrē mūsu tīmekļa serveris, kad pieprasāt jebkuru vietnes lapu vai komponentu. Šī informācija tiek izmantota, lai uzraudzītu vietnes izmantošanu.
 • “Sīkfaili” – vietnes reģistrēti dati, kas ļauj mums atpazīt jūs un vēlamos iestatījumus, lai jums nebūtu atkārtoti jāievada informācija par vietnes atkārtotiem apmeklējumiem. Šādi dati tiek glabāti lokāli jūsu datorā, izmantojot sīkdatnes. Jūs varat konfigurēt savu pārlūku, lai noraidītu sīkfailus vai brīdinātu jūs pirms to lejupielādes.

Citu mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde
Pārdevējs tīmekļa vietnēs atrodas saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm. Tām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi. Pārdevējs neuzņemas atbildību par trešo personu tīmekļa vietņu personas datu aizsardzību.
Pārdevējs patur tiesības veikt izmaiņas Privātuma politikā. Lūdzu, sekojiet līdzi izmaiņām šajā sadaļā.